09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

حسابداری شعب

نوشته توسط : modirدر تاریخ : دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵نظرات : بدون نظربازدید : 117 بارمربوط به : دانستنی های حسابداری

شعبه : واحد تجاری یا بازرگانی است که دور از اداره مرکزی قرار دارد و طبق دستورالعملهای صادره از سوی اداره مرکزی نسبت به انجام عملیات تجاری اقدام می نماید.

انواع شعب :

۱. مستقل (Decentralized System)
۲. غیر مستقل (Centralized System)
۳. شعب خارجی

همانطور که می دانید شعب کالاهای دریافتی از مراکز را بفروش می رسانند.

برای ارسال کالا به شعب سه روش در نظر گرفته می شود:

۱. قیمت تمام شده
۲. قیمت تمام شده + درصدی از بهای تمام شده
۳. قیمت فروش

_ روش قیمت تمام شده

این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نتوان قیمت فروش را تعیین کرد و یا امکان نگهداری کالا برای مدت طولانی امکان پذیر نباشد. (کالا فاسد شدنی باشد بعنوان مثال صنایع غذایی)

در روش قیمت تمام شده، مانده حساب موجودی کالای شعبه به منزله خلاصه سود و زیان می باشد.

موجودی کالای شعبه

قیمت تمام شده

فروش

سود و زیان

اما حالا می خواهم ریتم و یا فرآیند بستن حسابها را به شما آموزش دهم.

۱) موجودی کالای شعبه بسته می شود با حساب خلاصه سود و زیان شعبه
۲) خلاصه سود و زيان شعبه بسته می شود با حساب سود و زيان ویژه شعبه
۳) سود و زيان ویژه شعبه بسته می شود با حساب خلاصه سود و زیان مرکز

نکته : هزینه کالای ارسالی با خلاصه سود و زيان مرکز بسته می شود.

مساله .

موسسه آهو در مشهد شعبه ای غیر مستقل در سبزوار افتتاح می نماید که ارسال کالا به شعبه به قیمت تمام شده صورت می پذیرد. فعالیتهای یکدوره شعبه به قرار زیر است:

کالاي ارسالی از مشهد ۹۳۰۰۰۰ريال
کالای برگشتی به مشهد ۳۰۰۰۰ريال
فروشهای نسیه ۹۸۵۰۰۰ريال
فروشهای نقدی ۲۵۰۰۰۰ ريال بوده که بابت این فروشها ۱۲۰۰۰۰ ريال نیز بعنوان هزینه پرداخت شده است
مطالبات سوخت شده ۱۵۰۰۰ ريال
برگشتی از فروشهای نقدی ۲۰۰۰۰ريال
موجودی کالای پایان دوره ۳۱۰۰۰۰ريال

مطلوبست :
ثبت عملیات فوق و بستن حسابهای لازم در دفتر روزنامه عمومی موسسه آهو.

۱) موجودی کالای شعبه ۹۳۰۰۰۰
کالای ارسالی به شعبه ۹۳۰۰۰۰

۲) کالای ارسالی به شعبه ۳۰۰۰۰
موجودی کالای شعبه ۳۰۰۰۰

۳) کنترل بدهکاران ۹۸۵۰۰۰
موجودی کالای شعبه ۹۸۵۰۰۰

۴) بانک ۱۳۰۰۰۰
هزینه ها ۱۲۰۰۰۰
موجودی کالای شعبه ۲۵۰۰۰۰

۵) هزینه های شعبه (مطالبات سوخت شده) ۱۵۰۰۰
کنترل بدهکاران ۱۵۰۰۰

۶) موجودی کالای شعبه ۲۰۰۰۰
بانک ۲۰۰۰۰

۷) موجودی کالای پایان دوره ۳۱۰۰۰۰
موجودی کالای شعبه ۳۱۰۰۰۰

_ روش قیمت تمام شده + چند درصد سود

این روش زمانی استفاده می شود که امکان پیش بینی قیمت فروش وجود ندارد. بهمین دلیل سود ناویژه بصورت تقریبی محاسبه شده و در حسابی به نام تعدیل کالای شعبه (ذخیره سود تحصیل نشده ) منظور می گردد.

شایان ذکر است که مانده حساب تعدیل کالای شعبه نشان دهنده سود یا زیان ناویژه شعبه می باشد و در پایان دوره مالی به حساب سود و زيان شعبه منتقل می گردد.

برای بستن حسابها در این روش ابتدا موجودی کالای شعبه را مانده گیری می کنیم، که مانده این حساب نشاندهنده سود یا زیان ظاهری شعبه می باشد. مانده بدهکار حساب موجودی کالای شعبه معرف زیان ظاهری و مانده بستانکار آن معرف سود ظاهری می باشد.

مراحل بستن حسابها در روش قیمت تمام شده + چند درصد سود

موجودی کالای شعبه بسته می شود با حساب تعدیل کالای شعبه
تعدیل کالای شعبه بسته می شود با حساب خلاصه سود و زیان شعبه
خلاصه سود و زیان شعبه بسته می شود با حساب خلاصه سود و زیان

در این روش ما با قیمت سیاهه یا فروش روبرو هستیم. پس برای متمایز کردن قیمت تمام شده از سود اضافه شده به آن از روش زیر استفاده می کنیم:

سود ناویژه ۲۰۰۰۰ = ۲۰% × ۱۰۰۰۰۰
سیاهه (فاکتور) ۱۲۰۰۰۰ = ۲۰۰۰۰ + ۱۰۰۰۰۰

حال اگر بخواهیم از قیمت سیاهه به قیمت تمام شده برسیم باید بصورت صورت زیر عمل کنیم:

۱۰۰۰۰۰ = ] ۱۲۰ ÷ ۱۰۰ [ × ۱۲۰۰۰۰
پس بار دیگر یادآوری می کنم که در این روش مانده موجودی کالای شعبه معرف سود یا زیان ظاهری شعبه است که به حساب تعدیل بسته میشود.

به دلیل سود ناویژه در این روش ثبتی که هنگام کالای ارسالی زده می شود نیز با روش قیمت تمام شده تفاوت دارد تا سود مورد نظر شناسایی شود.

موجودی کالای شعبه به قیمت سیاهه یا فروش
کالای ارسالی به شعبه
به قیمت تمام شده
تعدیل کالای شعبه
سود ناویژه

مساله :

شرکت اطلس شعبه ای در آبادان دارد که کلیه اجناس را بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه ۲۵ % جهت شعبه که فاقد دفاتر مالی است ارسال می دارد.
موجودی کالای اول دوره شعبه به قیمت سیاهه ۸۴۰۰۰۰ ريال
موجودی کالای آخر دوره شعبه به قیمت تمام شده ۲۴۰۰۰۰ ريال
مطلوبست: ثبت عملیات فوق

۱) موجودی کالای شعبه ۸۴۰۰۰۰
کالای ارسالی به شعبه ۶۷۲۰۰۰
تعدیل کالای شعبه ۱۶۸۰۰۰

شیوه محاسبه :

۶۷۲۰۰۰ = ] ۱۲۵ ÷ ۱۰۰[ × ۸۴۰۰۰۰

۱۶۸۰۰۰ = ] ۱۲۵ ÷ ۲۵ [ × ۸۴۰۰۰۰

۲) موجودی کالای آخر دوره ۲۴۰۰۰۰
تعدیل کالای شعبه ۶۰۰۰۰
موجودی کالای شعبه ۳۰۰۰۰۰

شیوه محاسبه :

۶۰۰۰۰ = ۲۵% × ۲۴۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰ = ۶۰۰۰۰ + ۲۴۰۰۰۰

_روش قیمت فروش

این روش زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که مرکز بتواند نرخ فروش را تعیین کرده و آنرا تقریبا ثابت نگهدارد پس زمانی که کالا در بازار انحصاری باشد کاربرد دارد.

در این روش مانده حساب کالای ارسالی به شعبه نشان دهنده فروش خالص شعبه می باشد.
در این روش سود و زیان تفکیکی نداریم بلکه سود و زیان کل داریم.
و تنها یک حساب سود و زیان وجود دارد که همان حساب سود و زیان مرکز می باشد.

برای ثبت موجودی کالای اول و پایان دوره در این روش بصورت زیر عمل می کنیم:

۱. به قیمت تمام شده ثبت شود که با سود و زیان کل اصلاح می شود.
۲. به قیمت فروش ثبت می شود که مانند ارسال و برگشت کالا ثبت می خورد.

موجودی اول دو.ره به قیمت فروش :

موجودی کالای شعبه
کالای ارسالی به شعبه

در پایان دوره :

کالای ارسالی به شعبه
موجودی کالای شعبه

بستن حسابها در روش قیمت فروش:

ابتدا موجودی کالای شعبه را مانده گیری کرده، که مانده آن نشان دهنده سود و زیان ظاهری شعبه بوده و با حساب کالای ارسالی به شعبه بسته میشود.

موجودی کالای شعبه بسته می شود با حساب کالای ارسالی به شعبه
کالای ارسالی به شعبه بسته می شود با حساب خلاصه سود و زیان مرکز

مطالب مرتبط
نظرات