09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 68 بازدید - بدون نظر
چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی‌داری بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عملکرد آنها وجود دارد. فرضیه‌های اخص مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌ها است. برای آزمون هر یک از فرضیه ها چهار مدل بر اساس متغیرهای وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 66 شرکت طی سال‌های 1382 تا 1386 می‌باشد. روش آماری مورد استفاده ...

مقاله نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 34 بازدید - بدون نظر
چکیده در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و بازده، تأثیر ریسک عدم نقدشوندگی و عوامل نقدشوندگی شامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بر مازاد بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از الگوی سری زمانی برای یک دوره زمانی از فروردین سال 1378 تا اسفند سال 1384 بطور ماهانه در بورس اوراق بهادار تهران بهره‌گیری شده که تمامی شرکت‌های موجود در بورس اورق بهادار را که سهام ...

مقاله ترجمه شده مدل حسابداری

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 92 بازدید - بدون نظر
چکیده مدل­های حسابداری تحت تاثیر تغییرات محیط اقتصادی، مالی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی به  کار رفته  در آن قرار می گیرند. بررسی این تاثیر ضروری است،چرا که مدل سازی حسابداری یک فرایند بسیار پویا است که تا حد زیادی محیط اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.هدف این پژوهش ارائه فاکتورها وعواملی است که به تعیین ، ایجاد و توسعه مدل­های حسابداری و برجسته کردن مدل های اصلی حسابداری در هر لحظه و با توجه به گرایشهای واقعی شان می ...

مقاله ترجمه شده کیفیت حسابدای

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 47 بازدید - بدون نظر
چکیده این مقاله به بررسی اثر واسطه گرانه خطر دعوی قضایی بر رابطه بین کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری می پردازد. ما از بیمه مسئولیت مدیران و افسران به عنوان یک پراکسی برای خطر دعوی قضایی استفاده می کنیم. با استفاده از داده های کانادایی از سال 1998 تا 2008، نشان می دهیم که با پوشش بیشتر بیمه مسئولیت مدیران و افسران کیفیت اقلام تعهدی نمایش داده می شود.علاوه براین، رابطه منفی قبلی بین کیفیت اقلام تعهدی و حساسیت گردش ...

مقاله ترجمه شده جسابرسی زیست محیطی

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 33 بازدید - بدون نظر
چکیده با استفاده از پایگاه داده های منحصربه فرد میشیگان درسطح تسهیلات[1] ، ما تاثیر حسابرسی زیست محیطی را بر تطابق (حسابرسی رعایت) طولانی مدت کارخانجات تولیدی با مقررات پسماندهای خطرناک ایالات متحده مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین به بررسی پیرامون عواملی می پردازیم که برتصمیمات کارخانجات پیرامون انجام حسابرسی زیست محیطی تاثیر می گذارند و اینکه آیا حسابرسی به نوبه خود بر احتمال بازرسی های نظارتی تاثیر می گذارد. ما درون زایی بالقوه از اندازه گیری حسابرسی و حذف ...

مقاله ترجمه شده بدهی های عمومی

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 72 بازدید - بدون نظر
خلاصه بدینوسیله این مقاله تحقیقات را بر یک عنصر مهم از بدهی های عمومی، یعنی شیوه های سالانه هزینه ها به سمت ابزار بدهی های عمومی دولتی توسعه یافته در طول دوره 2001 2010 نشان می دهد. ما بر نشان دادن تاثیری که چنین هزینه هایی بر روی استراتژی مدیریت بدهی های عمومی تحت شرایط اقتصادی امروزه دارند، تحت تاثیر گرایش های بحران اقتصادی در سراسر جهان تلاش کردیم. کلمات کلیدی: بدهی های عمومی، هزینه های سالانه، ابزار، استراتژی ——————————————— عنوان اصلی مقاله: Considerations ...

مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت استراتژیک

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 80 بازدید - بدون نظر
چکیده یکی از اولویت های مهم شرکت ها به منظور داشتن رقابت موفق در محیط رقابتی سراسری امروزی، به دست آوردن رضایت مشتری است. همچنین شرکت ها از رویه های مدیریتی جدید استفاده می کنند و سیستم های صنعتی خود را تغییر داده و در تکنولوژی های جدید سرمایه گذاری می کنند. حسابداری مدیریت استراتژیک، تصمیم گیری های مرتبط با عملیات تجاری و کارهای استراتژیک مدیریت مالی را به عنوان پشتیبان مورد بررسی قرار می دهد. حسابداری مدیریت استراتژیک، نوعی تئوری ...

مقاله ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی حسابداری

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 397 بازدید - بدون نظر
خلاصه  با این مقاله ما نشان می دهیم نقش مربوط به اطلاعات حسابدار ی  از سیستم مالی –  حسابداری اپراتورهای خدمات اجتماعی صنایع عمومی سرچشمه می گیرد که ، در فرآیند تصمیم گیری خود،  بر تاثیر  این اطلاعات برای مدیران، تاکید دارند ، در نتیجه مستقیما بر  سطح بالایی از رضایت خدمات ارائه شده به جوامع محلی تاثیر می گذارد. بنابراین، ما نشان می دهیم که ویژگی های معمولی و نیز خصوصیات آنها به طور عمده، در رابطه با جنبه های ...

مقاله ترجمه شده حسابداری مالی

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 41 بازدید - بدون نظر
چکیده این تحقیق در اینجا به آزمودن نقش ظرفیت جذب به عنوان مکانیزمی برای مشخص کردن و تفسیر جریانات دانش خارجی به منافع ملموس، و همچنین دست یافتن به نوآوری برتر و عملکردهای مالی با تاخیر زمانی می پردازد. با استفاده از آنالیز مسیر در یک نمونه ی 461تایی از سرمایه گذاران یونانی شرکت کننده در سومین همایش بررسی نوآوری، این تحقیق اثبات می کند که جریانات دانش خارجی به طور مستقیم به ظرفیت جنب و به طور غیر مستقیم به ...

مقاله ترجمه شده حسابداری تعهدی

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 154 بازدید - بدون نظر
خلاصه بحث فعلی در ادبیات راجع به نقش اقلام تعهدی و رشد در توضیح پایداری سود و بازده های آتی دارای ابهام است. این مساله از آنجا نشات می گیرد که معیارهای اقلام تعهدی و رشد با یکدیگر همبستگی مثبت دارند و همچنین سایر معیارهای آزمونهای تجربی را نیز به شکل قابل قبولی دربر نمی گیرد. این تحقیق گروه از شرکتهای را شناسایی می کند که اقلام تعهدی شان رشدی را نشان نمی دهد و به این ترتیب آزمون تفکیک کننده ...

مقاله ترجمه شده استاندارد های جهانی حسابداری

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 41 بازدید - بدون نظر
 چکیده هدف- موفقیت بزرگ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی 1 به عنوان استانداردهای حسابداری جهانی پذیرفته شده منجر به چالش هایی در آینده می شود. هدف این مقاله برجسته کردن چالش هایی است که به دلیل تاثیرات سیاسی و فشار برای حفظ راهی موفق در تدوین استانداردها است. این مقاله دو استراتژی برای رشد آینده که توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری اتخاذ می کند در نظر می گیرد: کار بر روی مسایل بنیادی و تنوع واحد های خصوصی. طرح/ روش/ رویکرد-تدوین ...

مقاله ترجمه شده افشای مالی

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 36 بازدید - بدون نظر
چکیده این مقاله اثر عملیات خارجی و افشای مالی آن را بر کیفیت سود در شرایط محافظه کاری حسابداری (شناسایی به موقع زیان ها) مورد بررسی قرار می دهد. در یک نمونه ی بزرگ از شرکت های امریکایی(7311 سال مالی شرکت ها) ما پی بردیم که سود شرکت هایی که دارای عملیات چندملیتی هستند(MNCs) از کیفیت کمتری برخوردار است و نسبت به شرکت هایی که فاقد عملیات خارجی هستند(شرکت های بومی) با محافظه کاری کمتری گزارش می شوند. علاوه بر این، ...

مقاله ترجمه شده حاکمیت شرکتی

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 51 بازدید - بدون نظر
چکیده  ما در این مقاله اثرات ناشی از عملکردهای حاکمیت شرکتی غیر اجباری را بر روی مجموعه ای از قضاوتهای حسابرسی تشریح کردیم ( در این مقاله واژه “قضاوت” را بطور مترادف با واژه “تصمیم گیری” در نظر گرفتیم ، البته این امر با توجه به ادبیات قبلی این دو واژه در مقاله های کوهن و هانو 2000 و کوهن 2007 صورت گرفته است ). ما شواهد اولیه مربوط به واکنش حسابرسان به موضوع حاکمیت شرکتی را در محیط های سازمانی که ...

مقاله ترجمه شده مقررات حسابداری

سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - 62 بازدید - بدون نظر
چکیده این مقاله به تحلیل مزایای مقررات حسابداری و یک چارچوب مفهومی می پردازد که با استفاده از رویکرد اقتصاد اطلاعات، در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان، چند نمایندگی، تقاضا برای اطلاعات، و تنوع منابع اطلاعاتی را امکان پذیر می سازد. این رویکرد همچنین امکان وارد شدن اطلاعات محرمانه در تحلیل را میسر می سازد. این تحلیل منجر به یک مجموعه خواص بنیادی اطلاعات حسابداری می شود. استدلال می شود که مجموعه ویژگی های کیفی ارائه شده در چارچوب های مفهومی ...

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی 95

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - 52 بازدید - بدون نظر
چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزشی مدیران خبره نارون و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت ...

سومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری 95

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - 78 بازدید - بدون نظر
سومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۵ توسط گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس با همکاری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان -دانشگاه فرهنگیان استان گلستان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را ...

همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - 46 بازدید - بدون نظر
  همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه پیام نور استان البرز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله ...

کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه 95

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - 74 بازدید - بدون نظر
کنفرانس علمی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بیمه در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط شرکت طراحان پادنا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید. حوزه های تحت ...

مقاله ترجمه شده حسابداری دولتی

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - 89 بازدید - بدون نظر
هدف حسابداری و محاسبه کردن یک مجموعه ای از اطلاعات فراهم شده در ارتباط با داد و ستدهای اقتصادی (Whittington, 1983) که از نظر عقلانی بستگی به اقتصادهای حاشیه ای دارد (Thinker و همکاران، 1982) که یک تئوری نئوکلاسیک در مورد ارزش می باشد. اخیرا برد استانداردهای حسابداری بخش عمومی استرالیا (PSASB) دو استاندارد حسابداری را معرفی کرد. AAS 27 و AAS 29 که نیاز به بخش های دولتی و نمایندگان آن ها در سطوح فدرال، ایالتی و محلی برای (از ...

مقاله ترجمه شده حسابداری

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - 92 بازدید - بدون نظر
چکیده این مطالعه به بررسی استفاده از نظریه حسابداری در توضیح رفتار شفاف سازی اجتماعی شرکت می پردازد. تحقیقات مختلفی از شفاف سازی اصول حسابداری و تحقیقات مسئولیت های اجتماعی شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. به طور مشخص، استفاده از نظریه حسابداری اثباتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، و همچنین مطالعات مهمی بر روی کاربرد این نظریه انجام شده است. همچنین نظریه مشروعیت در گذشته به عنوان مبنای نظری برای شفاف سازی اجتماعی شرکتی به کار گرفته می شد، ...
Page 102 of 106« First...102030...100101102103104...Last »