09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

آئین رفتار حرفه ای

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ - 46 بازدید - بدون نظر
ویژگیهای هرحرفه عبارت است از: الف ـ پذیرش وظیفه خدمت به جامعه ، ب ـ وجود حداقل شرایط ازپیش تعیین شده برای ورود به حرفه ، ازجمله مهارتهای تخصصی لازم که از طریق آموزش و تجربه بدست می آید، پ ـ پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول ، ضوابط و ارزشهای مربوط در آن حرفه . تعاریف اصطلاحات بکار رفته در این مجموعه ، دارای مفاهیم زیر است : الف ـ تشکل حرفه ایعبارت از جامعه حسابداران رسمی و یا هر جامعه ، ...